Inicializácia

Toto okno sa otvorí z úvodného formulára Standalone-verzie,
alebo pri prvom spustení aplikácie.

Obrázok ukazuje formulár na inicializáciu parameterov pre aplikáciu.

V tomto formulári sa zadajú nasledujúce informácie:

Pri prvom spustení sa založí konfigurácia Privat, aktuálna cesta ako Pracovný adresár a jeho podadresár ako Výstupná cesta. Okrem toho sa zavedie jeden USB-disk z listiny dostupných diskov.

Ak netreba zmeniť žiadny parameter, tak sa klikne na OK. Od nasledujúceho spustenia sa bude táto konfigurácia používať ako štandardne predvolená konfigurácia.

Ak treba zmeniť USB-disk pre PRAXISstick, tak sa klikne na vedľajšie okienko, kde sa môže zvoliť iné písmeno jednotky.

Ak treba zmeniť Cestu, tak sa klikne na tlačidlo vľavo vedľa riadku. Otvorí sa dialógové okno, kde si môžete vybrať požadovaný adresár.

Ak sú potrebné viaceré konfigurácie, tak sa dajú založiť dodatočné konfigurácie tlačidlom Novú konfiguráciu založiť a tlačidlom Konfiguráciu vymazať, aktuálne zvolenú konfiguráciu vymazať.

Ak sa má aplikácia spustiť s inou než štandardnou konfiguráciou, musí sa táto vybrať pred spustením tlačidlom Inicializácia.


Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.