PRAXISstick

Návod

 

PRAXISstick-aplikácia sa spustí po vložení pacientovho usb-kľúča dvojitým kliknutím na súbor

PRAXIS-Stick.exe

na disku (registrovaného) užívateľa.

Ak sa aplikácia nespustí inou aplikáciou (typicky zdravotníckym softvérom), tak sa najprv otvorí malé okno na výber potrebných parametrov:

Tlačidlom Inicializácia sa zadá alebo vyberie Konfigurácia parametrov.

Tlačidlom Exit sa aplikácia ukončí.

Tlačidlo Štart spustí PRAXISstick-aplikáciu a otvorí hlavné menu aplikácie.

Tým sa otvorí hlavné menu PRAXISstick aplikácie.

HLAVNÉ MENU

Aké informácie sa ukážu, závisí na oprávneniach užívateľa.

Obrázok ukazuje hlavné menu skúšobnej verzie pre nezaregistrovaného užívateľa bez oprávnení. Takýto prístup má každý, kto prenesie aplikáciu z internetu a nedá sa zaregistrovať. Oprávnenia skúšobnej verzie nemôže ani pacient rozšíriť.
Pri potrebe dodatočných oprávnení sa môže užívateľ nechať tlačidlom Registrácia zaregistrovať. Potom dostane štandardne jeho špecializácii pridelené oprávnenia a môže vystavovať ďalšie PRAXISsticky.

Ak pacient povolil všeobecný prístup k jeho pohotovostným informáciám, tak má každý užívateľ právo na čítanie týchto pohotovostných informácií (pozri svetlozeleno zafarbenú plôšku pri Pohotovostných informáciách pod oprávnením Čítať). Tento prístup môže byť užitočný pre záchranné služby, sanitky, ..., ktoré môžu pohotovostné informácie pacienta ihneď čítať, bez vopred urobenej registrácie.
Ak pacient nepovolil prístup k týmto dátam, tak sa dajú čítať len po zadaní platného hesla v pacientovej PRAXISstick-aplikácii.

Pozn.: Príklad ukazuje PRAXISstick so skúšobnými dátami (pozri poznámku v červenej farbe).Registrovaní užívatelia majú predvolené oprávnenia
(Čítať, Písať, Pridať, Vymazať),
ktoré môžu byť pacientom v jeho PRAXISstick-aplikácii rozšírené / obmedzené.

Existuje možnosť bezplatnej registrácie, ktorá oprávni čítať už existujúce dáta, alebo zaregistrovať plnú verziu, ktorou sa dajú vlastné dáta editovať.

Horný obrázok ukazuje bezplatnú registráciu, ktorou sa obdržia štandardné oprávnenia na čítanie už existujúcich dát.
Dodatočne môže užívateľ zhotoviť nové PRAXISsticky pre pacientov.
Tieto oprávnenia v bezplatnej verzii nemôže ani pacient rozšíriť, ale práva na čítanie odobrať alebo pridať.


Pri registrovanej plnej verzii dostane užívateľ pre neho potrebné oprávnenia na dáta pacienta (pozri obrázok nižšie). Tieto oprávnenia môže pacient zmeniť pre dáta na svojom PRAXISsticku.

- Pre dáta skupiny Údaje lekárov (pozri obrázok) existujú oprávnenia Čítať (pre cudzie dáta), ako aj Písať, Pridať a Vymazať (pre vlastné dáta).
Jednotlivé oprávnenia majú nasledujúci význam:

Každý užívateľ môže s príslušnými oprávneniami editovať len vlastné dáta. Cudzie dáta môže len vtedy vidieť, ak má príslušné oprávnenie na čítanie dát.

- Pre dáta skupiny Údaje pacienta existujú len oprávnenia Čítať a Písať, lebo existuje iba jeden záznam.
Tieto majú nasledujúci význam:


Popri tom existuje ešte jedno predvolené oprávnenie pre každého užívateľa Pacient, ktoré môže meniť len sám pacient v jeho PRAXISstick-aplikácii.

- Oprávnenie Pacient má nasledovný vplyv:

Ak pacient vzal užívateľovi tieto práva, tak užívateľ dostane pri pokuse dosahu na kmeňové dáta pacienta (meno, adresa, poistenie) príslušné oznámenie.

Oprávnenie na určité dáta sa ukazuje zelenou farbou pri označení toho oprávnenia. Chýbajúce oprávnenie na tieto dáta, sa ukáže červenou farbou.
Za oprávneniami sa nachádza malé biele tlačidlo. Ak sa toto naklikne, tak sa otvorí formulár s príslušnými dátami a oprávneniami na tieto dáta.

Príklad v nasledujúcom obrázku:
V skupine Údaje lekárov nemá užívateľ pri Nálezoch oprávnenie, vlastné nálezy vymazať (lebo oprávnenie Vymazať sa ukazuje červenou farbou). Všetky ostatné oprávnenia na nálezy má udelené (ukazuje sa zelenou farbou). Kliknutím vpravo vedľa oprávnení na malé tlačidlo sa dá otvoriť formulár s nálezmi s ukázanými oprávneniami.

Obrázok ukazuje hlavné menu aplikácie.
Hore sa ukazuje meno a dátum narodenia pacienta.
Dole je voľná plocha, v ktorej sa môže ukázať obrázok pacienta.
Poznámka: Obrázok sa ukáže len vtedy, ak sa na PRAXISsticku nachádza grafický súbor s názvom "Patient.png".

V skupine Údaje pacienta môže pacient individuálne uvoľniť jednotlivé dáta:

Pohotovostné informácie, Karta darcu orgánov, Rozhodnutie pacienta a Závet.

Sprístupnenie týchto dát znamená, že ich registrovaný užívateľ s prideleným oprávnením na čítanie bez hesla môže čítať. To môže byť užitočné napr. v núdzovom prípade, aby pomocné sily mohli rýchlo potrebné dáta nazrieť, ale nie zmeniť.


Poznámky:

Príklad: Ak pacient odovzdá jeho USB-kľúč u lekára, tak sa tento najprv automaticky zavedie s jemu predvolenými oprávneniami na dáta na tom USB-kľúči. Tieto oprávnenia mu povolia prístup (čítať, písať, pridať, vymazať, ...) na niektoré, pre neho relevantné dáta.
Pacient môže lekárovi neskôr udeliť, alebo odňať ďalšie oprávnenia. On sám nemôže urobiť žiadne zmeny na dátach, ale tieto len nazrieť / čítať.

 

Vľavo dole je niekoľko tlačidiel, s ktorými sa dajú s príslušnými oprávneniami vykonať nasledovné úlohy:

 

Ostatné tlačidlá otvoria príslušný formulár na editovanie dát pacienta.

Majú nasledujúce spoločné vlastnosti:

 

POZNÁMKA: Nová verzia PRAXISstick -softvéru sa nahrá automaticky, ak sa kľúč odovzdá oprávnenej inštitúcii (napr. lekár, stomatológ, poisťovňa, ...).