Pohotovostné informácie

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Kto môže tieto informácie vidieť, určuje pacient v nastaveniach jeho PRAXISstick-softvéru. Tam môže určiť, či sú tieto údaje sprístupnené pre každého, alebo ich je možné vidieť len po zadaní správneho hesla v jeho PRAXISstick-softvéri.

Obrázok ukazuje formulár s pohotovostnými informáciami.

Dáta môže editovať len medicínsky personál s príslušnými oprávneniami na editovanie dát.
Tlačidlami pridať sa zavedie jeho adresa do príslušného políčka.

Pacient môže editovať len polia príbuzných. K tomu je treba najprv zadať správne heslo v jeho PRAXISstick-softvéri. Tým sa povolí dosah na polia príbuzní.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.