Namerané hodnoty

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Vo formulári sa nachádza tabuľka so zoznamom u pacienta nameraných hodnôt (krvný tlak, pulz, teplota, váha, ...).

Na obrázku je formulár s tabuľkou uložených nameraných hodnôt.

V tabuľke sú zobrazené nasledujúce informácie:

Potom nasledujú stĺpce s vypočítanými hodnotami. Tieto sa doplnia automaticky po zavedení na výpočet potrebných hodnôt a nedajú sa užívateľom zmeniť.

Farba pre zadané hodnoty krvného tlaku má nasledujúci význam:
Zelená: Optimálny krvný tlak
Oranžová: Krvný tlak, ktorý potrebuje kontrolu (vysoký / nízky)
Červená: Krvný tlak, ktorý potrebuje liečbu (príliš vysoký / príliš nízky) (obráťte sa na lekára)

Farba pri hodnotách teploty má nasledujúci význam:
Zelená: Normálna teplota
Oranžová: Nie je potreba medicínskeho ošetrenia teploty
Červená: Teplotu treba vyšetriť (obráťte sa na lekára)

Farba pri vypočítaných hodnotách váhy má nasledujúci význam:
Zelená: Optimálna váha
Oranžová: Ľahká pod- / nadváha
Červená: Pod- / nadváha

Pozn.: Výpočty váh BMI a normálna- / ideálna váha sa robia rozličnými metódami, čím môže prísť k malým odchýlkam v hodnotách.

UPOZORNENIA:
- Zadávanie hodnôt do jednotlivých stĺpcov sa preveruje na platné hodnoty (napr. sa nedá zadať negatívna hodnota pre krvný tlak). Pri neplatných hodnotách sa ukáže chybové okno (a hodnotu treba opraviť).
- Zadávané hodnoty sú obmedzené na určité intervaly (napr. výšku je možné zadať v rozmedzí 20 - 260 cm).

Príklad: V hornom obrázku sa ku zadanej Výške a Váhe vypočítala ľahká nadváha. Stĺpec Normálna váha do (kg) sa zafarbil červeno (pri podváhe by sa zafarbil stĺpec Normálna váha od (kg)). Stĺpec BMI sa zafarbil oranžovo, lebo podľa výpočtu BMI je váha len ľahkou nadváhou.

Kliknutím na záhlavie stĺpca "Dátum" sa tabuľka zotriedi striedavo vzostupne / zostupne podľa hodnoty stĺpca. Smer triedenia sa ukazuje malou šípkou v hlavičke stĺpca.

Pod tabuľkou je výber pre voľbu dát. Ak je voľba nakliknutá, tak sa ukážu iba údaje, ktoré zodpovedajú záznamu zvoleného kritéria. Môžu byť zvolené nasledujúce kritériá:

Príklad: Ak je vybraný riadok (označené malou šípkou v ľavom stĺpci), tak sa kliknutím na tlačidle Dátum ukážu len namerané hodnoty, ktoré boli namerané vo zvolenom dni.

Má sa do tabuľky pridať nový riadok s dátami posledného záznamu, tak sa klikne na tlačidlo Posledný záznam kopírovať a do tabuľky sa pridá nový riadok s dátami posledného záznamu (ak v ten deň ešte nebol žiadny pridaný). Potom sa pri potrebe môžu zmeniť len požadované dáta.
Poznámka:: Ak bol najprv vyfiltrovaný dátum, tak sa prevezmú dáta tohoto riadku.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.