Záloha

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Formulár obsahuje listinu so zoznamom záložných kópií - uložených pod identifikátorom uvedeným vpravo dole.

Obrázok ukazuje formulár s listinou existujúcich záložných kópií.

Pod listinou so zoznamom záložných kópií sú polia a tlačidlá na ich úpravu.

Ak chcete zmeniť vlastný identifikátor uvedený v pravom dolnom rohu, musíte najprv v ľavom poli zadať heslo (a opustiť pole tlačidlom tab). Toto uvoľní pole s identifikátorom na editovanie.
UPOZORNENIA:
Po ukončení editovania v poli identifikátor tlačidlom tabuátor sa pole znova zablokuje.
Identifikátor, ktorý už používajú iní používatelia, nebude prijatý a nedá sa uložiť.

Dole sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá:

Vytvoriť novú záložnú kópiu: Po kliknutí na toto tlačidlo sa na pevnom disku vytvorí nová záložná kópia súborov PRAXISsticku a do zoznamu existujúcich záložných kópií sa pridá dátum vytvorenia novej kópie (vo formáte svetového času [bez ohľadu na časové pásma na celom svete]).

Obnoviť vybranú záložnú kópiu: Toto tlačidlo možno nakliknúť, keď je vybraná záložná kópia. Ak kliknete na toto tlačidlo, kompletná vybraná záložná kópia sa skopíruje na nový prázdny PRAXISstick. Budete upozornený na potrebu vloženia nového prázdneho USB kľúča.
UPOZORNENIA:
- Existujúci PRAXISstick nemôže byť prepísaný záložnou kópiou.
- Všetky súbory na USB kľúči budú pred obnovením záložnej kópie vymazané.

Vybranú záložnú kópiu vymazať: Toto tlačidlo možno nakliknúť, keď je vybraná záložná kópia. Ak kliknete na toto tlačidlo, súbory zo zvolenej záložnej kópie sa vymažú z pevného disku a položka sa odstráni zo zoznamu záložných kópií.

Vpravo hore sa nachádza pole Zvoliť identifikátor. Ak sa do tohto poľa zadá platný existujúci identifikátor, bude uvedený iba zoznam záložných kópií, ktoré boli vytvorené pod zadaným identifikátorom. Toto je potrebné, keď sa napr. stratil vlastný PRAXISstick, alebo je pokazený ... a chcete obnoviť staré dáta na nový PRAXISstick. K tomu postupujte nasledovne:
- nechajte si (napríklad od lekára, ktorý vytvoril predchádzajúci PRAXISsticks) vystaviť nový [prázdny] PRAXISstick
- nový PRAXISstick sa spustí na PC s vytvorenými záložnými kópiami predchádzajúceho PRAXISsticku (keďže nový má iný identifikátor, najprv sa nezobrazí žiadny zoznam záložných kópií
- ak zadáte do poľa Vybrať identifikátor v pravom hornom rohu identifikátor starých záložných kópií, tak sa tieto zobrazia v listine
- potom vyberte požadovanú záložnú kópiu a obnovte ju na nový prázdny USB kľúč
Pozn.: Týmto spôsobom by sa dal tiež vytvoriť PRAXISsticks z "cudzích" záloh. Dáta vygenerovaného obnovenie sú však naďalej chránené, pretože sa na nový USB kľúč nakopírovali zakódované a chránené heslom, takže bez neho sa nedostane prístup k týmto dátam. Okrem toho nie je bežné, aby niekto ukladal zálohy na cudzom počítači.
UPOZORNENIE: Ak v poli Vybrať identifikátor nie je zadaný vlastný aktuálny identifikátor, nemôže byť pre zvolený identifikátor zmenené heslo ani sa pridať alebo vymazať záložná kópia. Toto môže vykonať iba vlastník identifikátora.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.