PRAXISstick

Návod

 

PRAXISstick-aplikácia sa spustí po vložení pacientovho usb-kľúča dvojitým kliknutím na súbor

PRAXIS-Stick.exe

na pacientovom usb-kľúči.

 

HLAVNÉ MENU

Toto okno sa otvorí pri spustení PRAXISsticku.

Najprv sa ukážu niektoré údaje pacienta:

Meno, Krajina a - ak bolo pacientom zavedené - aj telefónne číslo.
Tieto informácie môžu slúžiť na to, aby sa po strate nájdený kľúč pacienta mohol vrátiť naspäť majiteľovi.

V skupine Údaje pacienta sa môžu nechať sprístupniť jednotlivé dáta:

Pohotovostné informácie, Karta darcu orgánov, Rozhodnutie pacienta a Závet.

Sprístupnenie dát znamená, že sa dajú čítať bez hesla a bez oprávnenia. To môže byť užitočné napr. v núdzovom prípade, aby pomocné sily mohli rýchlo potrebné dáta nazrieť, ale nie zmeniť.
Ak dáta nie sú pacientom sprístupnené, tak sa môžu - ako všetky ostatné dáta - nazrieť len po zadaní správneho hesla.

Ktoré z týchto dát sa sprístupnia, rozhoduje pacient vo formulári Nastavenia.
Či a kto môže robiť zmeny na dátach, môže pacient určiť vo formulári Užívateľské práva.

Poznámka: Dáta môžu (s výnimkou niektorých súkromných dát) editovať / pridávať len medicínske zariadenia (napr. poisťovne) alebo zdravotnícky personál (napr. lekári).

Príklad: Po odovzdaní pacientovho kľúča lekárovi sa tento automaticky zavedie s jeho predvolenými oprávneniami do zoznamu užívateľov pacientovho klúča. Toeto oprávnenia mu povolia dosah (čítať, písať, meniť, vymazať, ...) určité, pre neho relevantné dáta.
Pacient môže lekárovi dodatočne pridať, alebo vziať niektoré oprávnenia, ale nemôže urobiť žiadne zmeny na dátach, ale tieto len nazrieť / čítať.

 

V skupine Poisťovňa sa ukazujú dáta poistenia pacienta.

Tieto dáta vyplní buď poisťovňa pacienta, alebo sa prevezmú pri vystavení pacientovho-kľúča napr. u lekára z dát zdravotníckeho softvéru, alebo sa priamo zavedú cez vyplnený formulár.

Ak chcete vidieť tieto a iné dáta na pacientovom kľúči, tak je treba najprv zadať do poľa Heslo správne heslo. Pri tom treba dbať aj na správne zadanie veľkých / malých písmen. Zadávanie hesla sa ukončí klávesom tabulátor.

Poznámka: Po každom zadaní nesprávneho hesla sa zdvojnásobí čas v sekundách, ktorý musí uplynúť, aby sa znovu mohlo heslo zadať. Neúspešný pokus sa ukáže vpravo vedľa hesla blikajúcim výkričníkom.

 

Po zadaní správneho hesla sa ukážu ostatné dáta a umožní sa dosah k iným dátam pacienta.
Poznámka: Obrázok sa ukáže len vtedy, ak sa na PRAXISsticku nachádza grafický súbor s názvom "Patient.png".

Kliknutím vedľa jedného z polí:
Ul., PSČ, Miesto, alebo Telefón,
sa môžu tieto dáta priamo meniť / zaviesť (napr. po zmene bydliska).

 

Ďalšie prepínače majú nasledujúci význam:

 

POZNÁMKA: Nová verzia PRAXISstick-softvéru sa nahrá automaticky, ak sa kľúč odovzdá oprávnenej inštitúcii (napr. lekár, stomatológ, poisťovňa, ...).