Užívateľské oprávnenia

Toto okno sa otvorí z formulára užívatelia.

Na obrázku je formulár s oprávneniami zvoleného užívateľa.

Vo formulári sa nachádzajú pre každé v hlavnom menu na ukazovanie dát sa nachádzajúce tlačidlo, príslušné oprávnenia užívateľa. Týmito sa dá určiť, čo zvolený užívateľ môže robiť s jednotlivými dátami na PRAXISsticku.


- Pre dáta skupiny Údaje lekárov (pozri hlavné menu) existujú oprávnenia čítať (pre cudzie dáta) a písať, pridať a vymazať (pre vlastné dáta). Tieto majú nasledovný význam:


- Pre dáta skupiny Údaje pacientov (pozri hlavné menu) existujú len oprávnenia čítať a písať, pretože existuje iba jeden záznam.
Tieto majú nasledovný význam:

UPOZORNENIE: V tejto skupine sa môže udeliť oprávnenie písať len vtedy, ak sa udelí aj oprávnenie čítať.


- Oprávnenie pacient značí:


Ak chce pacient meniť predvolené povolenia užívateľa (rozšíriť / obmedziť), tak klikne na príslušné polia pre tieto práva. Nachádza sa v poli háčik, tak je zvolenému užívateľovi oprávnenie povolené. Odstráni sa háčik, tak sa užívateľovi v budúcnosti odoberie oprávnenie na tieto dáta.

PRÍKLAD: Užívateľ má dostať len práva na pridanie nových nálezov, ale nemá mať oprávnenie čítať nálezy iných užívateľov, ani oprávnenie na zmenu a mazanie (aj vlastných) nálezov.

RIEŠENIE: K tomu sa odstránia háčiky pri oprávneniach Nálezy pod čítať, písať a vymazať.
Háčik pod pridať sa urobí.

UPOZORNENIA:
- Vlastné nálezy (vlastné dáta) môže užívateľ vždy čítať. Keď si to neželáte, tak nedajte užívateľovi PRAXISstick.
- Cudzie dáta užívateľ nesmie nikdy meniť.

Vysvetlenie príkladu:

 

Kliknutím na tlačidlo Prerušiť sa po potvrdení vrátia naspäť všetky vo formulári urobené zmeny.
UPOZORNENIE: Toto tlačidlo stojí k dispozícii až po urobenej zmene vo formulári.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia naspäť k formuláru užívatelia.